Skip to main content

To: Blekinge tekniska högskola (BTH)

BTH-studenternas klimatupprop

BTH-studenternas klimatupprop [English below]

Omställningen till en framtid inom planetens gränser (I) är absolut nödvändig och har redan börjat på många sätt. Allt fler lärosäten i Sverige har tagit de första stegen för att minska sina egna växthusgasutsläpp: Stockholms universitet har skrivit under ett internationellt initiativ som utlyser klimatnödläge (II); Institutionen för fred och konflikt vid Uppsala universitet ska senast år 2022 ha halverat sina utsläpp från flygresor (III); Chalmers ger sina utbytesstudenter bidrag för tågresor (IV).

Nu är det dags för Blekinge tekniska högskola, som redan har hållbarhet som profil, att bli en del av den positiva omställningen. Med den här namninsamlingen kräver vi studenter att BTH, med hänsyn till Parisavtalet, halverar sina faktiska växthusgasutsläpp inom 4 år och att de är nere på noll senast år 2030. Detta avser samtliga utsläpp från BTH:s verksamhet, inräknat exempelvis in- och utrikesflygresor samt nybyggnationer. I Sverige har vi både ansvaret och möjligheterna att minska våra växthusgasutsläpp i en snabbare takt än det globala genomsnittet, vilket även framgår i Parisavtalet (V).

År 2018 stod flygresorna för 83% (VI) av BTH:s transportrelaterade utsläpp av växthusgaser, och är därmed det viktigaste området för högskolan att minska sin klimatpåverkan. Vi kräver att BTH tar fram åtgärdsplaner med tydliga riktlinjer samt tidsbundna och mätbara mål för hur dessa (och övriga) utsläpp ska minska. Vi kräver dessutom att utsläpp av växthusgaser från studieresor och inbjudna samarbetspartners resor inkluderas i sammanställningen. Genom att minska antalet flygresor, så snart som möjligt välja klimatsmartare alternativ till flyget, och på kort sikt kompensera för utsläppen från kvarvarande flygresor (och för övriga utsläpp som är svåra att eliminera snabbt), tar BTH sitt ansvar och kommer att stärka sin profil som ett lärosäte med fokus på hållbarhet och IT, både nationellt och globalt.

Till sist kräver vi att BTH med hänsyn till regleringsbrevet 2020 och Klimatramverkets åtaganden avsätter mer resurser, både mänskliga och finansiella, för arbetet med hållbarhet.

Detta upprop riktar sig till högskoleledningen. Ni har det yttersta ansvaret för BTH:s riktning. Namninsamlingen kommer att lämnas över när Klimatstudenterna träffar BTH:s ledning under vårterminen 2020.

Forskningen pekar i en tydlig riktning: Vi är på väg mot den största krisen i modern tid. BTH har goda förutsättningar att visa vägen till en hållbar framtid, med duktiga forskare och lärare inom IT och hållbarhet samt med engagerade studenter som vill göra mer för hållbarhet. Dra nytta av detta, lev som ni lär, och agera nu!

Undertecknad,
Blekinge Studentkår
PlanKan
Klimatstudenterna BTH

Referenser
(I). Rockström, J. et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263):472-475.
(II). Stockholms universitet. (2019). Stockholm University signs global call for Climate Emergency. https://bolin.su.se/index.php/news/891-stockholm-university-signs-global-call-for-climate-emergency?fbclid=IwAR0thC9L3-l-IyRqh95ZREoq7zSdskYBq8UJLksuTVxX5_qw0DjUOvMHY2w
(III). Upsala nya tidning. (2019). Uppsala universitet måste minska flygandet. https://www.unt.se/asikt/debatt/uppsala-universitet-maste-minska-flygandet-5271603.aspx
(IV). Chalmers tekniska högskola. (2019). Chalmersstudenter byter från flyg till tåg. https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Chalmersstudenter-byter-fran-flyg-till-tag-.aspx?fbclid=IwAR3WPd3JURQSllzr3QYKuQh9GOKzajMV-ViwhTQXGzWjgu21qTry20-xhCk
(V). Klimatstudenterna. (2019). Klimatstudenternas mål. https://klimatstudenterna.se/verktyg/
(VI). Blekinge tekniska högskola. (2019). Redovisning av miljöledningsarbetet 2018.

Why is this important?

BTH students’ climate call

An urgent transition towards a future within the planetary boundaries (I) is vital and has already begun. An increasing number of Swedish universities have taken the first steps to reduce their own greenhouse gas emissions: Stockholm University has signed an international initiative that calls for a climate emergency to be declared (II); The Department of Peace and Conflict at Uppsala University will halve their air travel emissions by 2022 (III); and Chalmers gives their exchange students grants for travelling by train (IV).

It is now time for Blekinge Institute of Technology, that already has a sustainability profile, to become a part of this positive transition. With this petition, we demand that BTH, taking into account the Paris agreement, halves its greenhouse gas emissions within 4 years and that they are down at zero before 2030. This concerns all of BTH’s emissions, including for example domestic and foreign air travel and construction. In Sweden, we have both the responsibility and the possibilities to reduce our greenhouse gas emissions faster than the global average, as stressed by the Paris agreement (V).

During 2018, air travel accounted for 83% (VI) of BTH's transport-related greenhouse gas emissions, and is therefore undoubtedly the most important area for BTH to reduce its climate impact. We demand that BTH develops action plans with clear guidelines and measurable and time-bound goals on how these (and other) emissions should be reduced. We also demand that greenhouse gas emissions from study trips as well as invited partners' travels are included in the calculations. By reducing air travel, as soon as possible choosing climate-smart transport alternatives, and in the short term compensating for air travel emissions (and other emissions that are difficult to eliminate quickly), BTH takes responsibility and will strengthen its profile as a university with a focus on sustainability and IT, nationally and globally.

Finally, with regards to the regulatory letter for 2020 and the Climate Framework's commitments, we demand that BTH allocates more resources, human and financial, for the work with sustainability.

This call is directed to both the university management and the faculty management to clarify the joint responsibility that you have in deciding the direction of BTH. The petition will be handed over when Klimatstudenterna meet with BTH's management during spring 2020.

The science is pointing in one clear direction: We are heading towards one of the biggest crises in modern history. BTH has the opportunity to lead the way into a sustainable future, with talented researchers and teachers in IT and sustainability and with dedicated students who want to do more for sustainability. Take advantage of this, practice what you teach, and act now!

Signed,
Blekinge Studentkår (Student Union)
PlanKan
Klimatstudenterna BTH (Climate Students BTH)

References
(I). Rockström, J. et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263):472-475.
(II). Stockholms universitet. (2019). Stockholm University signs global call for Climate Emergency. https://bolin.su.se/index.php/news/891-stockholm-university-signs-global-call-for-climate-emergency?fbclid=IwAR0thC9L3-l-IyRqh95ZREoq7zSdskYBq8UJLksuTVxX5_qw0DjUOvMHY2w
(III). Upsala nya tidning. (2019). Uppsala universitet måste minska flygandet. https://www.unt.se/asikt/debatt/uppsala-universitet-maste-minska-flygandet-5271603.aspx
(IV). Chalmers tekniska högskola. (2019). Chalmersstudenter byter från flyg till tåg. https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Chalmersstudenter-byter-fran-flyg-till-tag-.aspx?fbclid=IwAR3WPd3JURQSllzr3QYKuQh9GOKzajMV-ViwhTQXGzWjgu21qTry20-xhCk
(V). Klimatstudenterna. (2019). Klimatstudenternas mål. https://klimatstudenterna.se/verktyg/
(VI). Blekinge tekniska högskola. (2019). Redovisning av miljöledningsarbetet 2018.

Category

Updates

2020-02-06 08:49:16 +0000

100 signatures reached

2020-01-30 20:25:56 +0000

50 signatures reached

2020-01-29 16:02:47 +0000

25 signatures reached

2020-01-29 12:12:08 +0000

10 signatures reached